Toiduhügieeni koolitus

Kollituse õppekava

Koolituse põhikiri

Kursus on mõeldud toidu valmistamise, toitlustamise ja toidu käitlevate ettevõtete enesekontrollisüsteemiga seotud isikutele tööalaseks täiendamiseks.
 
Toiduhügieeni koolituse algkursus kestab 6 akadeemilsit tundi, mille lõpus teevad osalejad testi ning edaukal soorimisel väljastatakse Tunnistus, mille kehtivus on 2 aastat.
 
Kursus viiakse läbi OÜ Nora Kasemaa Ekspertiisibüroo ruumides aadressil Tuukri 48-1, 10120, Tallinn, kontroiruumi pindala on 55 ruutmeetrit ja see võimaldab kursuse läbiviimist juhul, kui osaljeate arv ei üle 10 inimest. Kontoris on igale õppijale on oma istekoht, lektoril kasutada arvuti ja monitor. Kontoris on tagatud kõik sanitaar- ja olmetingimused. Juhul, kui osalejaid on üle 10 inimese, tuleb lektor koolituse tellinud  ettevõtetesse loenguid pidama. Sel juhul tagab ettevõte koolitusruumi ja vastavad seadmed ja tingimused.
 
Kursused toimuvad nii eesti kui vene keeles.
 
Kursuste läbiviimiseks kasutatakse trükiseid, Power Pointi esitust, pildimaterjale, slaide  protsesside paremaks mõistmiseks.
 
Kursuse lõpus jagatakse materjale, kus on toodud viited kehtivatele seadustele ja määrustele.
Õppekava  koostamisel on lähtutud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EÜ) nr 852/2004, Toiduseadusest, Pakendiseadusest, Tubakaseadusest, Jäätmeseadusest, Kemikaaliseadusest,  erinevate toidu säilitamise ja markeerimise määrustest, HACCP ja muudest õigusaktidest ning hügieenivaldkonna teadus- ja  uurimustöödest. Arvesse võetakse iga valdkonna spetsiifikat enne kursuse algust.
 
Peale kursuse läbimist on kursusel osaleja saanud selgeks:
Mõisted: HACCP, enesekontroll, ohuanalüüs, kriitiline kontrollpunkt, kriitiline piir, seire, korrigeerivad tegevused
 • Enesekontrolli tugiprogrammid – loomine, juurutamine, rakendamine
 • HACCP üldised põhimõtted
 • Ohtude kindlakstegemine, ohtude ja riskide hindamine
 • Ülevaade levinumatest ohtudest – bioloogilised, füüsikalised, keemilised
 • Kriitiliste kontrollpunktide määramine
 • Kriitiliste piiride kehtestamine kriitilistes kontrollpunktides
 • Seire süsteemi valimine iga kriitilise kontrollpunkti jaoks
 • Korrigeerivate tegevuste kehtestamine
 • Tõestamisprotseduuride määramine
 • Enesekontrollisüsteemi dokumenteerimine
 • Enesekontrolli juurutamise ettevalmistamine
 
Kursuste  lektorid on:
 • Nora Kasemaa, ÜTE insener-tehnoloog
 • Ernst Bondarenko, geenitehnoloog
 • Lembi Tamm, tervisekaitse arst
 

 

Teema

Tundide arv

 1.  
Toiduhügieeni põhimõtted.
Mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjustavad tegurid Toiduainete kaudu levivad haigused. Toidumürgistused ja infektsioonid.
 
2 h
 1.  
Toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine.
Toidu säilitamise viisid ja tingimused ning temperatuuri kontroll.
Käitlemisettevõtte struktuur, tehnoloogia ja seadmed.
Puhastamine ja desinfitseerimine.
Kahjuritõrje.
Isiklik hügieen
 
 
2 h
 1.  
Enesekontrolli põhimõtted.
Ъigusaktid toidukäitlemise valdkonnas.
Toitu käitleva töötaja kohustused ja vastutus toiduhügieeninõuete täitmise eest vastavalt tööülesannetele.
 
2 h
  Kokku 6 h