Koolituse põhikiri

Nora Kasemaa Ekspertiisibüroo
 
 1. Üldsätted
  1. OÜ Nora Kasemaa Ekspertiisibüroo (edaspidi pidaja) poolt asutatud erakooli nimi on Nora Kasemaa Koolitus (edaspidi kool)
  2. Kool on täiskasvanute koolitusasutus.
  3. Kool korraldab tööalast täienduskoolitust toiduhügieeni ja enesekontrolli valdkonnas.
  4. Kooli asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.
  5. Kooli asjaajamiskeel on eesti keel. Õppekeel on eesti keel ja  vene keel.
  6. Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
 2. Struktuur
  1. Koolil on õppeosakond.
  2. Õppeosakonna tegevust juhib juhatuse liige koolituse alal (koolitusjuht), kellele alluvad õpetajad.
 3. Koolitusjuhi pädevus ja ülesanded, koolituse juhi määramise ja tagasikutsumise kord ja volituste kestus
  1. Koolituse juhi pädevus:
   1. Koolitusjuht juhib kooli. Koolitusjuht vastutab oma pädevuse piires õppetegevuse ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.
  2. Kooli koolitusjuhi ülesanded:
   1. Juht esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema ülesannete täitmisega.
   2. Koolitusjuht esitab pidajale kord kuue kuu jooksul ülevaate kooli õppetegevusest, majanduslikust seisundist ja õppemaksudest laekunud raha kasutamisest ning teatab viivituseta kooli majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest.
   3. Koolitusjuht esitab põhikirja muutmisettepanekud kinnitamiseks pidajale.
   4. Koolitusjuht annab oma pädevuse piires käskkirju.
  3. Koolitusjuhi määramise ja tagasikutsumise otsustab pidaja.
 4. Põhikirja muutmise kord
  1. Kooli põhikirja muudatused kinnitab pidaja.
 5. Õppekorralduse alused
  1. Õppekorralduse aluseks on kooli pidaja poolt kinnitatud ning Haridus- ja Teadusministeeriumis registreeritud õppekavad.
  2. Õppekava on õpingute alusdokument, kus on määratletud:
   1. õppe eesmärgid ja õppeaja kestus;
   2. õpingute alustamise tingimused;
   3. õppekava nimetus;
   4. õppekeel;
   5. õppekava maht, sealhulgas iseseisva töö osakaal;
   6. õppekava sisu kirjeldus koos õpetavate koolitajate nimedega;
   7. õpingute lõpetamise nõuded;
   8. õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused;
   9. õppekavas seatud eesmärkide täitmiseks ja oskuste omandamiseks vajalike õpperuumide, sisustuse ja seadmete kirjeldus ning nende vastavus õigusaktides sätestatud tervisekaitsenõuetele, kui need on kehtestatud.
  3. Õppetööd viiakse läbi kursuste vormis.
 6. Õpilase kooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise kord
  1. Õpilane võetakse kooli vastu sooviavalduse alusel.
  2. Otsustuse õpilase kooli vastuvõtmise kohta teeb koolitusjuht.
  3. Kool loetakse lõpetatuks, kui õpilane on täitnud õppekava täies mahus.
  4. Kooli lõpetamist tõendab kooli tunnistus.
 7. Õpilaste õigused ja kohustused
  1. Õpilasel on õigus:
   1. valida oma võimetele ja huvidele vastav koolitus;
   2. nõuda heatasemelist haridust;
   3. saada teavet kooli õppekorralduse, õppekava ja põhikirja kohta;
   4. nõuda õppemaksu tagastamist kooli süül ära jäänud õppetundide eest;
   5. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.
  2. Õpilane on kohustatud:
   1. järgima kooli sisekorda ja kooli tegevust reguleerivaid õigusakte;
   2. osalema õppetöös;
   3. täitma kooli ja õpilase vahel sõlmitud lepingu tingimusi.
 8. Pedagoogide õigused ja kohustused
  1. Pedagoogidel on kõik töösuhteid reguleerivate õigusaktidega sätestatud õigused ja kohustused.
  2. Pedagoogide õigused ja kohustused määratakse kindlaks töölepingute ja ametijuhenditega.
  3. Pedagoogidel on õigus:
   1. saada kooli koolitusjuhilt teavet õppetöö korralduse kohta ja esitada kooli koolitusjuhile ettepanekuid õppetöö korraldamise parendamiseks;
   2. saada õppetöö korraldamiseks vajalikud õppevahendid ja turvalised töötingimused.
  4. Pedagoogidel on kohustus:
   1. tagada õpilastele võimalused õppekava täitmiseks;
   2. luua õppekeskkond, mis tugineb õpilaste ja pedagoogide vastastikusel lugupidamisel, teineteisemõistmisel ning koostööl;
   3. tagada kooli häireteta töö ning vara säilimine ja korrasolek.
 9. Teiste töötajate õigused ja kohustused
  1. Teistel töötajatel on kõik töösuhteid reguleerivate õigusaktidega sätestatud õigused ja kohustused.
 10. Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja kord
  1. Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja vähemalt 10 päeva enne õppetöö algust.
  2. Õppemaksu suurus määratletakse kooli ja õpilase vahelises lepingus.
  3. Õppemaksust kedagi ei vabastata, soodustusi ja õppetoetusi ei anta.
 11. Kooli tegevuse lõpetamise kord
  1. Pidaja on kohustatud algatama õigusaktides sätestatud korras kooli tegevuse lõpetamise, kui:
   1. koolil puudub kuue kuu jooksul koolitusluba;
   2. pidaja vastu on algatatud likvideerimismenetlus;
   3. pidaja on võtnud vastu otsuse, et kooli edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks;
   4. lõpetamine on seadusega ette nähtud.
  2. Kooli tegevuse lõpetamisest teatatakse õpilastele, töötajatele ja Haridus- ja Teadusministeeriumile vähemalt neli kuud ette.