Käekirjaekspertiis

  • Käsikirjalised tekstid
  • Allkirjad
  • Arvulised märgid

Teadmiseks:

  • Vabad näidised – need on käsikirjad, mis on teostatud teatud isiku poolt väljaspool suhet asjaga, millega seoses ekspertiisi läbi viiakse, siis kui teostaja veel ei eeldanud, et neid tekste võidakse kasutada võrdleva materjalina ekspertiisi läbiviimisel
  • Tinglikult vabad näidised – käsikirjad, mis on teostatud pärast asja algatamist, kuid mitte spetsiaalselt võrdleva uuringu jaoks
  • Eksperimentaalsed näidised – käsikirjad, mis on teostatud spetsiaalselt ekspertiisiks antud konkreetses asjas

 

Kirjalik dokument on peamiseks juriidiliselt olulise informatsiooni allikaks, mille puhul on võimalik käsikirjalise võltsingu oht. Grafoloogilist ekspertiisi viiakse läbi sellisel juhul, kui on vaja tuvastada allkirja või käsikirjalise teksti autorlus. Kahtlused autorluses tekkivad eelkõige juhul, kuid ilmnevad silmatorkavad erinevused isiku allkirja ja vaieldava allkirja vahel, näiteks teistsugune kriipsude kalle, nende erinev pikkus, allkirja ebakindel teostamine, allakirjutaja käe värin jms. Kuid need tunnused võivad tuleneda mitte ainult allkirja võltsingust – need võivad olla eriseisundi tulemuseks, näiteks haiguse, väsimuse, eakuse, joobe, stressi jms tulemuseks. Seega ei saa erinevused iseenesest olla võltsingu kinnituseks, seda fakti võib tuvastada vaid ekspert-grafoloog spetsiaalse uuringu raames. Selle läbiviimiseks tuleb võimaldada ekspertiisiks näidised selle isiku allkirjast või käekirjast, kelle suhtes antud uuringut läbi viiakse.

Käekirja ekspertiis lahendab identifitseerimisülesanded, mis seonduvad käsikirjade konkreetse teostaja tuvastamisega, ning diagnostilised ülesanded, mis seonduvad käsikirjade teostamise tingimustega - käekirja tahtliku moonutamise, ebahariliku poosi, alkoholi- või narkojoobe tuvastamisega, samuti allkirja järgi käsikirjade teostaja sotsiaal-demograafiliste karakteristikute (sugu, vanus jms) tuvastamisega. Grafoloogilise ekspertiisi läbiviimiseks tuleb esitada uuritava dokumendi originaal.

Uuringu jaoks on tähtis just originaal, kuna selle koopiat võib olla tehniliselt võltsitud, ja see ei võimalda siis objektiivse kvaliteetse analüüsi teostamist.

Käekirja ja teostuse maneeriga tutvumiseks, samuti allkirja individuaalsete tunnuste avastamiseks peab ekspert saama allkirja võrdlevad näidised. Vastandades neis näidistes kajastuvaid tunnuseid vaieldava allkirja tunnustega lahendab ekspert identifitseerimisülesande, mis on sellise uuringu peamiseks eesmärgiks. Sellise ekspertiisi läbiviimiseks kasutatakse ka allkirja vabu näidiseid, millised võivad neis dokumentides sisalduda, näiteks pass, isikliku kirjavahetuse ja ärikorrespondentsi dokumendid, protokollid, aktid, tõendid jms ning tinglikult vabad näidised, mida võib leida ülekuulamise ja ülevaatuse protokollides, kohtukutsetes, avaldustes, taotlustes ja muudes dokumentides, mis on teostatud seoses vaatlusaluse vaidlusasjaga.

Eksperimentaalsed käekirjanäidised peavad olema teostatud sellistes tingimustes, mis on maksimaalselt lähedased vaieldava allkirja teostamise tingimustega (näiteks ebamugav poos, konarlik pind, teostuse kiirus). Tingimustes, kus vaieldava allkirja teostamise tingimused on tundmatud, soovitatakse eksperimentaalsed näidised sooritada erinevates kiirustes ja poosides.

Soovitatavate võrdlevate eksperimentaalsete näidiste hulk võib varieerida sõltuvalt allkirja keerukusest, seejuures loetakse otstarbekohaseks võimaldada eksperdile 3-5 lehte formaadis А4, igaühel neist 15-20 allkirjanäidist.

 

Küsimused eksperdile:

  • Kes näidatud isikute hulgast teostas käsikirjalised tekstid ja tähelised ning arvulised kanded ja ülestähendused uuritavas dokumendis?
  • Mis soost ja mis vanuses on isik, kes teostas käsikirjalise teksti uuritavas dokumendis?
  • Kas käsikirjalise teksti uuritavas dokumendis võis teostada isik ebatavalises psühhofüsioloogilises seisundis?
  • Kas käsikirjaline tekst uuritavas dokumendis võidi teostada konkreetse isiku käekirja jäljendamise teel?